Beleggersplaats
 

Algemene Voorwaarden

BeleggersPlaats is een publicatie van XianYo B.V. XianYo is gevestigd aan de Janseniuslaan 64-A, 4561 NN te HULST, Nederland. Tel: + 31 (0) 114 - 315 345. De adviezen op de website zijn geschreven door medewerkers BeleggersPlaats, tenzij anders vermeld.

BeleggersPlaats publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is voor een aantal ondernemingen de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde effectenhuizen. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico's die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen BeleggersPlaats, haar redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in aandelen worden gelopen en verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan.  Abonnees en ook derden moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Medewerkers van BeleggersPlaats zijn niet bevoegd om abonnees en niet abonnees van persoonlijke adviezen te voorzien. Persoonlijke adviezen zullen daarom nooit worden gegeven. Wel kunnen vragen over de inhoud in de publicaties worden behandeld, zulks ter beoordeling van de redactie. Vragen over de inhoud van de nieuwsbrieven zullen nooit direct worden beantwoord, ook niet als die via email of brieven worden gesteld.

BeleggersPlaats en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door BeleggersPlaats en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door BeleggersPlaats, bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn vooral de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos echter, om misbruik te voorkomen, berekenen wij bij een 2e opzegging 10 euro administratiekosten. Bij een 3e opzegging en meer, 25 euro per opzegging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Gedurende de gehele looptijd van het abonnement heeft u een Niet Goed Geld Terug garantie. Mocht u om wat voor reden niet tevreden zijn, dan garanderen wij u dat u bij opzegging het resterende abonnementsgeld van ons terugkrijgt.

Ook op het LifeTime abonnement heeft u de NIET GOED GELD TERUG garantie. Als u binnen 5 jaar het abonnement opzegt, krijgt u het niet verbruikte bedrag teruggestort. Hierbij zal iedere maand €100,- op uw tegoed in mindering worden gebracht, zodat na 5 jaar uw saldo 0 is en de Niet Goed Geld Terug garantie komt te vervallen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding

BeleggersPlaats, een publicatie van XianYo B.V. All rights reserved, world wide.
 

BELANGRIJK BERICHT VOOR ABONNEES

We hebben de voorbije maanden hard gewerkt aan een compleet nieuw platform om je als abonnee nog beter te dienen.

Via BeleggersPlaats 2.0 word je makkelijker en sneller voorzien van updates, beheer je op een vlotte manier je abonnementen en heb je straks ook de mogelijkheid tot extra interactie.

Je ontvangt van ons binnenkort een email (of je hebt die reeds ontvangen) met als onderwerp “Belangrijk: activeer je account bij BeleggersPlaats”. Open deze mail meteen na ontvangst en zorg ervoor dat je een nieuw wachtwoord aanmaakt zodat je account geactiveerd wordt.

Vanaf dan kan je inloggen op BeleggersPlaats.com (ipv. BeleggersPlaats.nl) om je favoriete nieuwsbrieven te consulteren.